if(isset($_GET['id'])){ #tin tuc chi tiet $id = addslashes($_GET['id']); $sql_lanxem = "UPDATE #_news SET luotxem=luotxem+1 WHERE id ='".$id."'"; $d->query($sql_lanxem); $sql = "select ten_$lang,mota_$lang,noidung_$lang from #_news where hienthi=1 and id='".$id."'"; $d->query($sql); $tintuc_detail = $d->result_array(); $title_bar=$tintuc_detail[0]['ten_'.$lang].' - '; #các tin cu hon $sql_khac = "select ten_$lang,tenkhongdau,ngaytao,id from #_news where hienthi=1 and id <'".$id."' order by stt,ngaytao desc limit 0,5"; $d->query($sql_khac); $tintuc_khac = $d->result_array(); }else{ $title_tcat=_news; $title_bar=_news; $sql_tintuc = "select ten_$lang,tenkhongdau,mota_$lang,thumb,id,ngaytao,luotxem from #_news where hienthi=1 order by stt,ngaytao desc"; $d->query($sql_tintuc); $tintuc = $d->result_array(); $curPage = isset($_GET['p']) ? $_GET['p'] : 1; $url=getCurrentPageURL(); $maxR=7; $maxP=5; $paging=paging_home($tintuc, $url, $curPage, $maxR, $maxP); $tintuc=$paging['source']; } ?> Mô hình nhà gỗ DIY/Lắp ráp nhà gỗ thu nhỏ/tinyhouse.vn
Mô hình nhà gỗ DIY-Thế Giới Thu Nhỏ Tự Làm
Hotline: 0963034988
Mô hình nhà gỗ DIY/Lắp ráp nhà gỗ thu nhỏ/tinyhouse.vn
Hotline: 0963034988

Nội dung đang cập nhật, bạn vui lòng xem các chuyên mục khác.

Gọi điện SMS Chỉ Đường